Ugovor o trgovačkom zastupanju

Nalogodavac __II________( u daljem tekstu . nalogodavac) i zastupnik____JUPE TT_______ ( u daljem
tekstu . zastupnik) sklapaju dana ________ , u _________ slijedeći

                     UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

Član 1.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se zastupnik ovim Ugovorom obavezuje starati da treće osobe fizičke ili pravne sklapaju ugovore sa njegovim nalogodavcem, te da u tom smislu posreduje između njih i njegovog nalogodavca, te da po dobivenom ovlaštenju sklapa ugovore
sa trećim osobama u ime i za račun nalogodavca.
Zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obavezu da na istom području i za istu
vrstu poslova radi za drugog nalogodavca.
Član 2.
Nalogodavac kao davalac zastupništva obavezuje se da će:
• proizvode koji su predmet zastupništva prodavati prvenstveno preko zastupnika,
• zastupnika na vrijeme snabdijevati potrebnim količinama reklamnih materijala
(katalozi, prospekti, cjenici,
• zastupnika pravovremeno izvještavati o svim uslovima i izmjenama uslova prodaje,
cijenama, rokovima isporuke, kao i tehničkoj prirodi robe koja je predmet zastupništva, a
naročito o datumu od kada ovi uslovi vrijede,
• pred uzimati sve mjere radi davanja podrške i pomoći zastupniku kako bi zastupnik što
uspješnije obavio svoju dužnost,
• izvještavati zastupnika o eventualnim smetnjama za pravovremeno izvršenje sklopljenog posla sa trećim osobama.

Član 3.
Zastupnik se obavezuje da će:
• štiti interes nalogodavca pažnjom dobrog privrednika,
• unapređivati poslovne odnose sa trećim osobama u cilju sklapanja poslova,
• nalogodavca izvještavati o poslovanju i okolnostima koje su značajne ili o
mogućnostima za prodaju robe,
• istraživati uzroke nastalih teškoća prilikom plasmana robe i stavljati prijedloge za
njihovo otklanjanje,
• bez ovlaštenja neće izvještavati treće osobe o poslovima nalogodavca,
• izvještavati nalogodavca o događajima bitnim za prodaju robe koja je predmet
zastepena,
• u ime nalogodavca primiti sve narudžbe za robe koje su predmet zastupanja,
• u slučaju prestanka zastupničkog odnosa vratiti sve primljene i neiskorištene stvari i
publikacije koje mu nisu predane u vlasništvo.
Član 4.
Zastupnik je dalje dužan :
• prisustvovati sastancima koje organizuje nalogodavac u vezi sa edukacijom za
prezentaciju robe ili usluga, kao i drugim sastancima koje sazove nalogodavac,
• vršiti prezentaciju u skladu sa instrukcijama dobijenim od nalogodavca,
• pridržavati se plana i obilaska potencijalnih kupaca na terenu.
Član 5.
Zastupnik je također ovlašten i dužan prema drugoj strani činiti potrebne izjave i preduzimati
radnje za očuvanje prava svog nalogodavca.
Ako zastupnik propusti staviti prigovore , odnosno dati izjave nalogodavčevu suugovaraču ili
ne preduzme potrebne radnje radi zaštite interesa svog nalogodavca odgovara za eventualno
prouzrokovanu štetu.

Zastupnik može radi zaštite interesa nalogodavca zahtijevati i preduzimanje potrebnih mjera
osiguranja.
Član 6
U izvršavanju obaveza preuzetih ovim Ugovorom zastupnik se obavezuje pridržavati pravila o
zaštiti poslovne tajne nalogodavca, na način da kako za vrijeme trajanja ovog Ugovora, tako i za
slučajeve eventualnog raskida istog neće ni na koji način učiniti dostupnima podatke o
nalogodavcu trećim osobama, bez prethodnog pisanog odobrenja od strane nalogodavca.
Član 7.
Uz posebnu naknadu zastupnik može kod pojedinih naloga za zastupanje  garantovati za njihovo
izvršenje ( del credere ).
Klauzula garancije mora se posebno pisano ugovoriti, odnosno prihvatiti od strane zastupnika po
dobivanju naloga od strane nalogodavca. U slučaju prihvatanja naloga sa garancijam ispunjenja,
zastupnik odgovara nalogodavcu za ispunjenje sklopljenog posla, kao i za naknadu štete koja bi
nastala neispunjenjem ugovora od druge strane.
U slučaju iz prednjeg stava ovog člana zastupnik ima pravo i na posebnu naknadu ( del
credere naknada) .
Član 8.
Ako poslije izdavanja naloga kod nalogodavca nastupe promjene koje imaju za posljedicu
smanjenje obima poslovanja preko zastupnika, nalogodavac je dužan i obavezan o tome
pravovremeno obavjestiti zastupnika , kao i nadoknaditi mu štetu koja bi nastala propuštanjem ove
obaveze.
Član 9.
Nalogodavac je dužan isplatiti zastupniku naknadu za ugovore sklopljene njegovim
posredovanjem te za ugovore što ih je sam zastupnik zaključio, ako je za to bio ovlašten.

Zastupnik ima pravo na naknadu i za ugovore što ih je nalogodavac sklopio neposredno sa
klijentima koje je zastupnik našao.
Pravo na naknadu stiče zastupnik kad ugovor bude izvršen, ali mu to pravo pripada i kad
ugovor ostane neizvršen, ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca.
Član 10.
Zastupnička naknada iznosi u slučaju posredovanja (_10- 20__ %, )a u slučaju sklapanja ugovora
sa trećim osobama u ime i za račun nalogodavca provizija iznosi ___ % od vrijednosti posla.
Naknada za garancija ispunjenja ugovora ( del credere naknada) iznosi ____ % od vrijednosti
posla i kumulira se sa redovnom naknadom.
Član 11.
Zastupnik nema pravo na naknadu troškova, koji su po redovnom toku stvari integralni dio
funkcije trgovačkog zastupanja, odnosno koji proističu iz redovnog obavljanja zastupničkih
poslova.
Član 12.
Zastupnik potpisom ovog Ugovora pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da se
protiv njega ne vodi kazneni postupak, te da nije kazneno odgovarao , te da mu nije zabranjeno
obavljanje poslova iz ovog Ugovora.
Član 13.
Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.
Svaka strana može otkazati Ugovor pisanim obavještenjemdrugoj strani.
Otkaz ne mora biti obrazložen. Otkazni rok traje _____ .
Otkazni rok počinje teći danom kada je otkaz predan pošti ukoliko je upućen drugoj ugovornoj
strani preporučenim putem na adresu navedenu u ovom Ugovoru, odnosno drugu adresu o
kojoj ugovorna strana obaviještenja drugu ugovornu stranu, odnosno danom primanja otkaza od

druge ugovorne strane ukoliko je upućen drugoj ugovornoj strani kao obična pošiljka , odnosno
neposredno joj predan .
Član 14.
Iz važnih razloga koji se moraju navesti u izjavi o raskidu Ugovora , a naročito zbog
neispunjenja obaveza druge ugovorne strane ili zbog promijenjenih okolnosti, svaka strana može
raskinuti ovaj ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme bez otkaznog roka.
Član 15.
Nakon prestanka ovog Ugovora zastupnik je dužan i obavezan vratiti nalogodavcu sve stvari koje
mu je ovaj predao na upotrebu za vrijeme trajanja ovog Ugovora.
Član 16.
Sve nesporazume nalogodavac i zastupnik pokušat će riješiti sporazumno, a za slučaj da u
tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u sjedištu nalogodavca.
Član 17.
Izmjene i dopune ovog Ugovora nalogodavac i zastupnik mogu vršiti sporazumno i isključivo u
pisanom obliku.
Član 18.
Ovaj Ugovor sastavljen je u ____ jednaka 
primjerka od kojih nalogodavac zadržava ___,
a zastupnik ____ primjerak koji će mu biti dostavljen poštom, nakon potpisivanja od strane
nalogodavca.

Nalogodavac:                             Zastupnik :JUPE TT j.d.o.o . za trgovinu i turizam


%d blogeri kao ovaj: