Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE JUPE-TT.HR

Korištenjem web stranice JUPE-TT.HR i svih pridruženih stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Osoba koja koristi web stranicu JUPE-TT.HR (u daljem tekstu: Korisnik), korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Sadržajem objavljenim i dostupnim na web stranicama smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije i drugi audiovizualni sadržaj, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Poduzimamo sve kako bismo što više smanjili smetnje prouzročene tehničkim pogreškama. Moguće je da se neki podaci ili informacije na ovoj web stranici nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže greške. U takvim slučajevima ne možemo zajamčiti da naša usluga neće biti prekinuta ili otežana na bilo koji drugi način. JUPE TT j.d.o.o. ne prihvaća odgovornost u slučaju otežanog prijenosa podataka uslijed različitih internetskih mreža ili neusklađenosti zbog korisnikova mrežnog preglednika. Ako nam se ukaže na pogreške, pokušat ćemo ih što prije ispraviti.

JUPE TT j.d.o.o. zadržava sva prava na izmjene ovih uvjeta korištenja, kao i uklanjanje sadržaja sa web stranica bez prethodne najave, JUPE TT j.d.o.o. se neće smatrati odgovornim za eventualne štete korisnicima uzrokovane takvim izmjenama.Članak 3. Izjava o odricanju odgovornostiJUPE TT j.d.o.o. ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja je nastala upotrebom ove stranice. JUPE TT j.d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.Sadržaj objavljen na web stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema korisniku od strane JUPE TT j.d.o.o. ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

JUPE TT j.d.o.o. će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

JUPE TT, JUPE-TT, JUPE TT j.d.o.o. JUPE TT logo, kao i svi ostali banneri na ovoj web stranici su zaštitni znakovi (®™ i/ili ™) tvrtke JUPE TT j.d.o.o.
Web stranica, banneri, tekstovi i ostali sadržaj koji nije objavljen od strane treće osobe su zaštićeni Međunarodnim zakonom o Autorskim pravima (©) Čiji je nositelj tvrtka JUPE TT j.d.o.o. i osoba koja je izradila ovu web stranicu.

Sav ostali sadržaj (slike, tekst, oglasni banneri i ostali audiovizualni sadržaj) objavljen od strane treće osobe,
vlasništvo su te osobe.

Dopušteno je stavljati poveznicu internet stranice JUPE-TT.HR na druge stranice.Članak 1. Intelektualno vlasništvoČlanak 4. Izjava o zaštiti osobnih podatakaZaštita osobnih podatak u RH je ustavna kategorija te je osigurana svakoj fizičkoj osobi u RH bez obzira na državljanstvo i prebivalište, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, roĎenju, naobrazbi, društvenom položaju ili osobinama.
(Članak 37. Ustav RH – Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.)
UVJETI POSLOVANJA , KORIŠTENJE WEB STRANICE I ZAŠTITA PODATAKAPročitajte ove Uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.jupe-tt.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda ili usluga oglašenih na istoj ili dobivanja informacija pojedinom proizvodu ili usluzi.Korištenjem internet stranice www.jupe-tt.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni.Opće odredbeTrgovac ovim Uvjetima korištenja utvrđuje odnose između posjetitelja stranica, kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja usluga , cijene proizvoda, plaćanja, kvalitete proizvoda, reklamacije, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice www.jupe-tt.hr i online kupnje.1.1 PojmoviU Uvjetima korištenja navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje: www.jupe-tt.hr: Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja; Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije i naruči barem jednu uslugu proizvod ponuđen na Internet stranici Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.jupe-tt.hr, bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda i usluga Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno; Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda i usluga putem www.jupe-tt.hr; Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om;ili eurima Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je izvršena uplata; Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na web stranici , a koje je moguće kupiti putem online kupovine;sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način – sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima – informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju -informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju – podatci o Prodavatelju Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu; Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke. Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije). – podatci o Prodavatelju1.3. Ugovor o kupoprodajiUgovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.1.4. Online kupovina u Republici HrvatskojOnline kupovinu usluge moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i Europske unije , te ostalog dijela svijeta.2.3.1.KorištenjeProdavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.2.3.2.UređajiProdavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.jupe-tt.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.jupe-tt.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.2.7. Točnost osobnih podatakaPrilikom korištenja internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom rezervacije usluge. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.3. Online kupovina3.1. RegistracijaZa narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca nije se potrebno registrirati na Internet stranici .Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu,rezervacije smještaja kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.(on line rezervacija usluge) Ispunjavanjem obrasca za narudžbu korisnik potvrđuje: – Da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja. – Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka -Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim osobnim podatcima.3.3. Predugovorna obavijestSukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji. Po izvršenoj narudžbi usluge trgovac izdaje račun . 9. Reklamaciju se može izvršiti samo iz opravdanih razloga.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 pristupit ćemo
anonimiziranju osobnih podataka naših korisnika, te ne proslijeđujemo kontakte trečim osobama.